Za autorizaciju na glavnu Internet stranicu upotrebljavaju AAI korisnički identitet.
AAI korisničkim identitetom ostvaruje se osnovna razina prava korištenja službene Internet stranice Sveučilišta u Dubrovniku. Osnovna razina prava podrazumijeva unos, mijenjanje te brisanje podataka na Internet stranici profesora, djelatnika.

Preuzmi upute